Potřebujete nové webové stránky?
Pořiďte si responzivní web a vaši návštěvníci budou nadšeni!

Obchodní podmínky

1.) Zhotovitel

Pavel Bílek
IČ: 47131446
se sídlem: se sídlem: Pavla Beneše 750/12, Praha 9 Letňany, 19900
Kontaktní e-mail: info@webstrankylevne.cz

2.) Zákazník

Zákazníkem se stává kdokoli, kdo vyplní objednávku na webových stránkách www.webstrankylevne.cz a odešle ji ke zpracování, či zhotoviteli odešle objednávku emailem nebo dojedná objednávku telefonicky či osobně. Objednáním vyslovuje každý zákazník souhlas s těmito smluvními podmínkami. 
Mezi zákazníkem a zhotovitelem tímto vzniká platný právní vztah se všemi náležitostmi, uvedenými v těchto podmínkách a se všemi dopady, které k podobným případům nepsaných smluv předpokládá platný právní řád.
Zhotovitel a zákazník mohou být také pro účely těchto podmínek nazýváni „smluvními stranami“, přičemž smluvní strany se dohodly na následujícím znění podmínek:

3.) Poskytované služby

Na základě objednávky zákazníka zajistí zhotovitel služby v rozsahu daném v objednávce. Majitelem domény a hostingu, které si objednal prostřednictvím zhotovitele, je výlučně zákazník. Zákazník má k tomuto doménovému jménu veškerá práva s ním spojená.
V případě platby ceny za vytvoření stránek na splátky, je webhosting a doména provozován po dobu splácení na našem partnerském hostingu. Převést hosting a doménu pod jiného provozovatele je možné až po splacení celé ceny za vytvoření stránek.

4.) Práva a povinnosti

V případě závady, která brání zákazníkovi ve využívání objednaných služeb, započne zhotovitel s odstraňováním závady co nejrychleji po jejím zjištění či nahlášení. Zhotovitel je oprávněn dočasně (krátkodobě) přerušit poskytování služeb z důvodu údržby a správy systému.

5.) Odpovědnost

Zhotovitel právně nezodpovídá za obsah datového prostoru zákazníka ani za žádné činnosti, které jsou jím pomocí poskytnutých služeb prováděny.
Zhotovitel nenese zodpovědnost za žádné škody vzniklé zákazníkovi nebo třetím osobám vlivem přerušení poskytování služeb a to zejména:
- Pokud zákazník včas neuhradí zaslanou fakturu za doménu či webhosting.
- Při zásahu vyšší moci (válka, povodeň, požár), vlivem skutečností zapříčiněných třetími stranami (dlouhodobý výpadek elektřiny, telekomunikačního spojení apod.)
- V případě, že vznikne Zákazníkovi v souvislosti s uplatňováním těchto Podmínek nebo smlouvy ztráta zisku, příjmů nebo dat.
- V případě zneužití služeb třetími stranami nelegálním způsobem, čímž se rozumí i stav, kdy je přístup k serveru získán využitím slabých míst nebo chyb, které se mohou vyskytovat ve službách nebo zařízeních provozovatele dodaných třetími stranami.

Pokud zákazník žádá prostřednictvím zhotovitele o registraci doménového jména, je povinen k těmto účelům poskytnout pravdivé a úplné informace. Za tyto informace plně zodpovídá včetně všech důsledků vzniklých na základě chybných informací.
Zákazník je povinen chránit přístupová hesla ke službám poskytnutým zhotovitelem. Pokud by došlo je ztrátě, odcizení nebo podezření z možnosti zneužití těchto údajů je zákazník povinen tuto skutečnost zhotoviteli neprodleně ohlásit. V tomto případě odpovědnost za používání služeb s těmito údaji nese zákazník.
Při nedodržení smluvních podmínek odpovídá zákazník za všechny škody tímto způsobené, a to včetně ušlého zisku.

6.) Zákazníkovi není dovoleno

Zasahovat do systému zhotovitele jiným než dohodnutým způsobem, zejména se nesmí pohybovat v jiných, než jemu vymezených adresářích ani vykonávat činnosti, které by měnily nastavení a funkčnost systému. Při porušení jakéhokoli z těchto pravidel bude zákazníkovi ihned přerušeno poskytování služeb zhotovitelem bez náhrady.

7.) Předání díla

Po vytvoření webové stránky předá zhotovitel webové stránky objednateli jejich zpřístupněním na internetovém serveru, přičemž dnem předání se rozumí den nahrání webových stránek na server a vystavení a zaslání faktury objednateli. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli nezbytnou součinnost při předání webové stránky.
Existence chyb neovlivňujících zásadním způsobem funkčnost webové stránky není považována za vadu webové stránky znemožňující předání webové stránky objednateli.
Pokud objednatel vznese během tvorby webové stránky jakékoliv připomínky upravující webové stránky (oproti smluvené specifikaci) či webovou stránku jinak mění, mohou být tyto dodatečné požadavky zpracovány až po předání webové stránky na základě zvláštních smluvních ujednání (jako placené programátorské práce).

8.) Ceny za služby a platby

- Zákazník je k platbě vyzván emailem, ve kterém je přiložena elektronická faktura.
- Zákazník může požádat o zasílání daňových dokladů v papírové podobě poštou.
- Zákazník uhradí fakturu na účet provozovatele tak, aby příslušná částka byla nejpozději v den splatnosti připsána na účet provozovatele. V opačném případě může provozovatel pozastavit chod stránek tak, že je přepne do tzv. módu údržby s uvedením informace o platbě v prodlení.
- Zákazník je povinen u platby uvést správný variabilní symbol, který je uveden na faktuře. V důsledku uvedení chybného variabilního symbolu může být platba považována za neuhrazenou.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s poskytováním svých služeb, má zákazník právo žádat vrácení poměrné částky již uhrazených služeb připadajících na každý započatý den prodlení. Provozovatel však nenese odpovědnost za případné škody (včetně ušlého zisku) tímto prodlením zákazníkovi vzniklé.
- V případě nesprávně fakturované částky zhotovitelem má zákazník právo reklamovat tuto skutečnost do 30 dní ode dne doručení příslušného dokladu, jinak toto právo zaniká.
- Platba za hosting a doménu není součástí ceny za vytvoření www stránek. Roční poplatky za doménu a hosting platíte přímo poskytovateli hostingu a správci domény.
- Stránky je možné splácet maximálně na 6 splátek bez navýšení ceny, definovaných při uzavření smlouvy.
- Pokud je zákazník v prodlení s platbou, má zhotovitel právo žádat smluvní pokutu ve výši 500,-Kč připadajících na každý započatý kalendářní týden prodlení.

9.) Závěrečné ustanovení

- Objednáním služeb ve smyslu těchto podmínek potvrzují zákazník i zhotovitel svůj závazek řídit se těmito smluvními podmínkami stejně, jako by byly vytištěné a podepsané ve formě písemné smlouvy.
- Zhotovitel má právo měnit znění těchto podmínek. O této skutečnosti je zákazník informován prostřednictvím internetových stránek zhotovitele.
- Tyto podmínky nabývají platnosti dne 1.8.2021 a nahrazují jakékoliv dříve vydané podmínky vztahující se k poskytování služeb zhotovitelem.