Potřebujete nové webové stránky?
Pořiďte si responzivní web a vaši návštěvníci budou nadšeni!

Reklamační řád

1.) Zhotovitel

Pavel Bílek
IČ: 47131446
se sídlem: se sídlem: Pavla Beneše 750/12, Praha 9 Letňany, 19900
Kontaktní e-mail: info@webstrankylevne.cz

Za účelem informování zákazníků o podmínkách a způsobu reklamace vydává tento REKLAMAČNÍ ŘÁD.Reklamační řád je součástí obchodních podmínek a upravuje postup, práva a povinnosti zhotovitele a zákazníka, při uplatňování a vyřizování reklamací kvality a správnosti poskytovaných služeb. Zhotovitel je oprávněn reklamační řád upravovat a měnit. Změnu reklamačního řádu zveřejňuje zhotovitel na svých internetových stránkách,  nejpozději v den účinnosti změny.

2.) Předmět reklamace

Předmětem reklamace může být podezření zákazníka na nedostatky v plnění smluvních ustanovení týkajících se nabízených produktů a služeb, nesplnění dohodnutých podmínek. Reklamace lze uplatnit na veškeré produkty nabízené na stránkách www.redesignwebstranek.cz za úplatu. Zhotovitel nenese zodpovědnost:
- V případě, že zákazník pozmění jakoukoliv část kódu webových stránek či webových šablon.
- Pokud zákazník nepostupuje podle instalačních pokynů.

3.) Způsob podání reklamace

Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, nejpozději však do 6 měsíců od data obdržení zboží. Datem obdržení se rozumí datum kdy zákazník obdrží informaci, že stránky jsou plně funkční. Zákazník může reklamaci nebo stížnost podat jedním z následujících způsobů:
- Telefonicky na čísle: +420 608 822 951
- Elektronickou poštou na adresu: info@webstrankylevne.cz
- Písemně na adresu společnosti Pavel Bílek, Pavla Beneše 750/12, Praha 18, 199 00

4.) Způsob vyřízení reklamace

Zhotovitel je povinen vyřídit reklamaci ve lhůtě 30 dní a nejpozději v poslední den lhůty zaslat zákazníkovi své stanovisko k podané reklamaci, pokud není v obchodních podmínkách uvedeno jinak. Ve výjimečných případech, kdy není možné reklamaci vyřídit ve stanovené lhůtě, oznámí zhotovitel zákazníkovi důvod, proč nebylo možné reklamaci vyřídit ve stanovené lhůtě. Současně uvede náhradní lhůtu na vyřízení reklamace, pokud je to možné. Na reklamaci odpoví zhotovitel písemnou nebo jinak dokumentovatelnou formou.

5.) Základní náležitosti podání reklamace

Reklamace zákazníka musí obsahovat jeho identifikační údaje.
- Jméno a příjmení (v případě firmy její název a IČ).
- Číslo faktury, daňového dokladu, či dokladu o platbě.
- Telefonní číslo, emailovou adresu či poštovní adresu.
Jestliže nebudou předloženy nebo poskytnuty údaje podle výše zmíněného bodu, vyzve zhotovitel zákazníka k jejich doplnění. Do doby poskytnutí kompletních údajů společnosti neplyne lhůta k vyřízení reklamace.

6.) Náklady spojené s řešením reklamace

Náklady na vyřešení reklamace nese zhotovitel. Vyhrazuje si však právo účtovat náklady spojené s vyřízením reklamace zákazníkovi v případě, že stejným zákazníkem bude opakovaně podána stejná reklamace bez uvedení nových relevantních zjištění nebo skutečností, dále v případě zjevně neoprávněné reklamace.

7.) Postup při námitce zákazníka vůči vyřízení reklamace - odvolání

Pokud není zákazník spokojen s výsledkem reklamačního řízení, má možnost proti tomu bez zbytečných odkladů zaslat písemné odvolání:
- Elektronickou poštou na adresu: info@webstrankylevne.cz
- Písemně na adresu společnosti, Pavel Bílek, Pavla Beneše 750/12, Praha 18, 199 00
Jestliže zhotovitel námitku vůči vyřízení reklamace nevyřídí ve lhůtě 60 dní, zavazuje se zákazníka informovat o stavu věci. Po ukončení šetření zašle zhotovitel zákazníkovi odpověď, ve které oznámí způsob vyřízení námitky.

8.) Platnost reklamačního řádu

Tento reklamační řád je platný od 1.8.2021, včetně.

9.) Závěrečné ustanovení

Rklamační řád je zveřejněn na internetových stránkách www.​webstrankylevne.cz. O změnách v Reklamačním řádu bude zákazník informován pouze prostřednictvím internetu. Řešení reklamací se řídí vždy aktuální verzí Reklamačního řádu, která je platná v době přijetí reklamace. Všechna ustanovení Reklamačního řádu jsou v souladu s platným Obchodním zákoníkem.